top of page

EdTech RESEARCH

EdTech RESEARCH

These studies examine EdTech products and aim to help build better understanding of how they are being used in classrooms and the impact they have on student learning.

Học viện Khan trong Lớp học Toán lớp 7: Một nghiên cứu điển hình

Tương tự như các nghiên cứu khác của Học viện Khan, đây là một nghiên cứu triển khai. Nó được thực hiện ở hai huyện, với sáu lớp 7 tham gia và ba giáo viên. Nghiên cứu đặt ra câu hỏi về việc Học viện Khan đang phục vụ ai tốt nhất và khả năng chi trả cho việc học các tính năng khác nhau của sản phẩm. Dữ liệu của nghiên cứu chủ yếu mang tính chất định tính, được rút ra từ hơn 28 quan sát lớp học tập trung vào Học viện Khan, các nhóm tập trung với hơn 100 sinh viên và phỏng vấn giáo viên.

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy Học viện Khan là một công cụ hữu ích và được các giáo viên và học sinh đánh giá cao như một nguồn tài liệu để thực hành và củng cố việc học toán. Đồng thời, chúng tôi cũng lo ngại về tiềm năng của các sản phẩm edtech như Khan Academy vô tình làm trầm trọng thêm khoảng cách thành tích. Chúng tôi hy vọng nghiên cứu này sẽ là một lời kêu gọi nghiên cứu bổ sung về cách hỗ trợ tốt nhất những người học gặp khó khăn và các nhà phát triển tích hợp nghiên cứu đó vào thiết kế sản phẩm của họ.

Khan-Academy-in-7th-Grade-Math-Classes_-

Tóm tắt: iReady in 7 Math Classes: A Mixed Method Study Case Study

Bối cảnh của các chương trình và lựa chọn cấu thành “hướng dẫn có sự hỗ trợ của máy tính” hoặc “học tập có sự hỗ trợ của máy tính” đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nghiên cứu độc lập về các sản phẩm edtech, cũng như hiểu biết về việc chúng có được sử dụng trong các lớp học hay không và bằng cách nào vẫn chưa theo kịp sự phát triển. Bản tóm tắt này tóm tắt chi tiết từ một nghiên cứu phương pháp hỗn hợp lớn hơn nhằm giải quyết những vấn đề này bằng cách kiểm tra việc thực hiện và hiệu quả của các sản phẩm edtech ở lớp 7.

Cụ thể, nghiên cứu này tập trung vào một sản phẩm edtech thường được sử dụng, i-Ready. Nó kiểm tra xem học sinh nào được công nghệ phục vụ tốt nhất, theo những cách nào và trong hoàn cảnh nào. Dữ liệu định tính trong nghiên cứu này bao gồm dữ liệu về gần 150 học sinh lớp 7 trong sáu phòng học toán ở hai quận ven biển phía bắc California trong năm học 2017–18. Dữ liệu định lượng được lấy từ 1.759 học sinh lớp 7 ở hai huyện.

i-Ready-Study-Brief_FINAL-Cover-232x300.
bottom of page